guia i mapa

1r dia: targetes creatives (10 a 15 min)

1.Proposits

Que crec que faré?

Que crec que aprendre?

Per què?

2.Grans Idees

 • Tots som creatius
 • Tu no has de ser un artista professional per utilitzar l’art a la teva vida
 • Tots tenim el desig de destacar i que ens escoltin
 • L’art pot ser la porta a la teva vida interior

3.Objectius

d’aquesta pàgina web i de l’assignatura:

 • Activar la mirada (percepció i escolta)
 • Crear “donar lloc i forma a les emocions i als conceptes” (expressió, interpretació i creació)
 • Comunicar “tenir eines per comunicar, i redefinir” (dimensió societat i cultura)

3.MAPA. Unitats Didàctiques, activitats, objectius. 1r

UD mapa navegació.jpg

4.Competències

ÀMBIT ARTÍSTIC

Dimensió percepció i escolta

Competència 1. Utilitzar elements dels llenguatges visual, musical i corporal per analitzar les produccions artístiques U2

Competència 2. Hàbits de percepció reflexiva i oberta de la realitat sonora i visual de l’entorn natural i cultural U1,3,4,5,6

Dimensió expressió, interpretació i creació

Competència 3. Interpretar música de forma individual i col·lectiva utilitzant la veu, els instruments, el cos i les eines tecnològiques

Competència 4. Interpretar i representar amb formes bidimensionals i tridimensionals, estàtiques i en moviment U1,3,4,5,6

Competència 5. Compondre, utilitzant eines i tècniques pròpies de cada àmbit U2,5

Competència 6. Experimentar i/o improvisar amb instruments i tècniques dels llenguatges artístics U1,5

Competència 7. Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o transdisciplinaris tant personals com col·lectius U2,4,5,6

Dimensió societat i cultura

Competència 8. Valorar amb respecte i sentit crític les produccions artístiques en els seus contextos i funcions U3,4

Competència 9. Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font d’enriquiment personal i social U1

Competència 10. Fer ús del coneixement artístic i de les seves produccions com a mitjà de cohesió i d’acció prosocial U3,6

ÀMBIT DIGITAL

Dimensió instruments i aplicacions: Utilitzar les aplicacions bàsiques dedició d’imatge fixa, so i imatge en moviment per a produccions de documents digitals U2

Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració: Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu U4

Dimensió ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital: Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital. U3

ÀMBIT PERSONAL I SOCIAL.

Dimensió autoconeixement

1. Prendre consciència dun mateix i implicar-se en el procés de creixement personal

Dimensió aprendre a aprendre

2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi aprenentatge

3. Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de laprenentatge al llarg de la vida

Dimensió participació

4. Participar a laula, al centre i a lentorn de manera reflexiva i responsable

5.Material que sempre haurem de portar

 • Fulls DINA4 blancs i funda transparent

 • Llapis 2H o HB o 2B, bolígraf negre, retolador negre
 • Goma, maquineta
 • Regle petit, escaire i cartabó, compàs (3r trimestre)
 • Cola, tisores

 • Colors de fusta

6.Seqüències d’aprenentatge

sequencia.png

7.Metodologia

Exploració de coneixements previs amb objectius d’aprenentatge: Diana

Introducció de nous continguts: teoria, recerca, exploració, investigació.

Estructuració de coneixements: Carpeta d’aprenentatge “apunts”/ bases d’orientació.

Aplicació del coneixement, segons objectius i coneixent els criteris d’avaluació: Activitats ràpides / Activitats llargues o projectes / Pràctiques avaluables o exàmens competencials / Reptes

Carpeta d’aprenentatge

amb MAPA UNITATS DIDÀCTIQUES, dianes d’autoavaluacions inicials i finals, bases d’orientació, reflexions, avaluacions de realització i resultat. Pràctiques.

Utilització del temps:

Ser conscient del temps de què disposem, utilitzar-lo a consciència, si hem acabat, ser autònoms i ampliar pràctiques o coneixements. Buscar l’excel·lència.

Reptes

Preguntes, jocs, concursos, que el docent proposarà als alumnes per a realitzar fora del centre.

Espais de contingut, webs, entorns:

http://www.culturavisualed.wordpress.com / llibre de text / Classroom / gariman2@xtec.cat/ issuu

8.Avaluació

Inicial “què sé, què treballaré? amb diana

formativa (docent) i formadora (alumne) “què estic aprenen, com i com puc millorar?” Autoavaluacions, coavaluacions i avaluacions amb rúbriques, bases d’orientació,…

Qualificadora “què he après?” amb:

-observació per part del docent

-carpeta d’aprenentatges

-activitats (autoavaluades, coavaluades o avaluades)

-pràctica avaluativa o examen competencial d’unitat.

9.Aprenentatge holístic

La mujer de Vitruvio – Voz Actual

Ment: Allò que sé o he après

Cos: la qualitat de les pràctiques

Cor: actitud

 • POSITIVISME: ser positiu, tenir confiança, no subestimar a altres, ni a un mateix.
 • ESTAR PREPARAT: pel que s’hagi de fer (estar disposat a provar coses noves, estar físicament disponible, portar material, fer bon ús de la tecnologia, no menjar a classe, escoltar atentament…)
 • RESPECTE: ser eco-sensible (cuidar el vincle: respectar les persones i la seva diversitat, respectar les obres i les seves emocions, respectar el material propi i el deixat, respectar l’assignatura, respectar el medi ambient, …)

Ànima:

 • Integració d’allò treballat a l’assignatura, a la vida personal.
 • Valoració del do personal “que tots tenim” aplicat a l’assignatura, treballs extres, activitats fora i dins del centre amb aplicació dels coneixements… (obra d’art de la setmana, concurs fotogràfic, espectacle de dansa, recital, exposició,…)

10.Recuperacions:

Recuperacions de trimestre: Entrega de totes les pràctiques, projectes, activitats que no s’hagin entregat. Avaluació de competències i continguts treballats.

Recuperacions de curs i altres anys: Entrega de les pràctiques, projectes, activitats que es creguin necessàries. Avaluació de competències i continguts treballats durant el curs, repassades a les pràctiques, projectes i activitats realitzades.

11. Entrem en matèria! 

 • ORIGINALITAT (sense obra amb drets d’autor, sense copiar a altres)

 •  Composició / equilibri

 •  Netedat

 •  Idea segons objectiu (unitat)

 •  Tipografia

tipo

 •  Vocabulari adient i sense faltes ortogràfiques

 • Utilització del color (harmònics / contrastats)

ccromatic

 •  Suports adients (cartolina, fulls, fusta…)

 imaginació ∇ participació ∇ compromís